Giờ Mở cửa

Chúng tôi mở các lớp học xuyên suốt trong tuần từ những giờ sau:

TỪ THỨ 2 – THỨ 6

7 Am – 8 pm

thú 7 – chủ nhật

6 Am – 9 pm